หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

admin thai
2019-06-19 15:24:34


สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

   วันที่ 19 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    ซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจประเมิน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบด้วย โดย ผศ.เกรียงศักดิ์ โชติจรุงเกียรติ์ ประธาน, ผศ.ขนิษฐา สุขสวัสดิ์ กรรมการ, อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา กรรมการ,และนส.ภัทรพร หัสดี เลขานุการ โดยผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf