หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > อาจารย์ ดร. กมลวรรณ อยู่วัฒนะ อ.ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง และอ.สุรศักดิ์ มีบัว คณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์นำนักศึกษาำนวน ๗ คน ไปนำเสนอบทความทางวิชาการในงานสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
อาจารย์ ดร. กมลวรรณ อยู่วัฒนะ อ.ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง และอ.สุรศักดิ์ มีบัว คณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์นำนักศึกษาำนวน ๗ คน ไปนำเสนอบทความทางวิชาการในงานสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

admin thai
2019-06-04 14:28:03

หัวข้อ งานสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ Taipei, Taiwan,  Conference of ๖๔๕th ICSSE - ๒๐๑๙

ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อาจารย์ ดร. กมลวรรณ อยู่วัฒนะ อาจารย์ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง และอาจารย์สุรศักดิ์ มีบัว คณาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาจำนวน ๗ คน ไปนำเสนอบทความทางวิชาการตามโครงการผลักดันผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในงานสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ Taipei, Taiwan,  Conference of ๖๔๕th ICSSE - ๒๐๑๙ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ตามนโยบายมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑.นางสาวช่อเอื้อง วงษ์แก้ว นำเสนอบทความในหัวข้อ “Thai study on the conditions of Act on Civil Partnership Bill of  Thailand compared to the Registered Life Partnerships of the Federal Republic OF German” ๒.นายกฤติกานต์ แก้วมา นำเสนอบทความในหัวข้อ “Muslim and Marriage Conditions: Comparative Study According to Thai Law” ๓.นางสาวณัฎฐา โอภาสธนธร นำเสนอบทความในหัวข้อ “A Comparative Analysis of The Employee on Maternity Leave Between Private Sector and Government Sector” ๔.นายชยนันท์ โนรี นำเสนอบทความในหัวข้อ “The protection of the guarantor in the debt of the Education Loan Fund (ELF)” ๕.นางสาวกาญจนา พุทธโอวาท นำเสนอบทความในหัวข้อ “Legal Measures Analysis for Electronic Waste Control and Disposal in Thailand ๖.นางสาวกรรณิการ์ เกตุรัตน์ นำเสนอบทความในหัวข้อ “Defamation Litigation to Stop Participation in Public Issues, A Case Study : Thai Law Compared to California Law” และ ๗.นางสาวสมฤดี แก้วขาว นำเสนอบทความในหัวข้อ “Problems in Determining Personal Conditions for Artificial Intelligence : A Case Study at the United States Compared to Thailand”