หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 19 มกราคม 2562
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 19 มกราคม 2562

admin thai
2019-06-04 14:57:06

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 19 มกราคม 2562


ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่อบทความ

อาจารย์ที่ปรึกษา

1.

นางสาวสมฤดี แก้วขาว

ปัญหาการกำหนดสภาพบุคคลแก่ปัญญาประดิษฐ์ : กรณีศึกษาสหภาพยุโรปเปรียบเทียบประเทศไทย
อาจารย์ภาวิตา ค้าขาย
2.
นางสาวฐัถฏ์กรณ์  กฤติวาณิชย์
ปัญหาการใช้สิทธิบังคับจำนองของผู้รับจำนอง : กรณีศึกษาตามมาตรา 729/1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อาจารย์ภาวิตา ค้าขาย
3.
นายชยนันท์ โนรี
มาตรการจำกัดความรับผิดของผู้ค้ำประกันในมูลหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
อาจารย์สุรศักดิ์ มีบัว
4.
นางสาวปรียานุช สงแช้ม
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถในกรณีไม่มีผู้อนุบาล
อาจารย์สุรศักดิ์ มีบัว
5.
นางสาวปิยวรรณ จันทรา
ปัญหาทางกฎหมายในการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่และอัตราโทษของการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
อาจารย์สุรศักดิ์ มีบัว
6.
นางสาวณิชาวีร์ นามธรรม
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541:ศึกษากรณีการจ้างแรงงานเด็ก
อาจารย์สุรศักดิ์ มีบัว
7.
นายชัยณรงค์ บุญพันธ์
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541: ศึกษากรณีการจ่ายค่าชดเชย
อาจารย์สุรศักดิ์ มีบัว
8.
นางสาวอัสรา โพธิ์หลำ
แนวทางปรับปรุงข้อกฎหมายยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 : กรณีศึกษาการนำกัญชามาใช้รักษาโรค
อาจารย์สุรศักดิ์ มีบัว
9.
นางสาวมณฑาทิพย์ เสาหงษ์
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในการกระทำละเมิดของคนเสมือนไร้ความสามารถ
อาจารย์สุรศักดิ์ มีบัว
10.
นางสาวกนกพร  ศรีจันทร์
ความผิดเกี่ยวกับเพศ : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอาญาการกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา (RAPE) และ การกระทำความผิดฐานอนาจาร (INDECENT)
อาจารย์ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง
11.
นางสาว กาญจนา  พุทธโอวาท
มาตรการทางกฎหมายภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง
12.
นางสาวธาราทิพย์ ขุนทรง
ปัญหาทางกฎหมายลิขสิทธิ์ถ่ายเอกสารเพื่อการศึกษา : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา
อาจารย์ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง
13.
นางสาวปรางค์แก้ว สัตย์รักษ์
มาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอินเดีย    
อาจารย์ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง
14.
นายปัณณวัฒน์   อธิบูรณการ
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์
อาจารย์ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง
15.
นายศิวะ มุ่งพูนกลาง
ศึกษาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยสําหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ภายใต้กฎหมายเดิมกับประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561
อาจารย์ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง
16.
นายอนุสรณ์ พรมดี
ปัญหาค่าตอบแทนทนายความขอแรง
อาจารย์ชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง
17.
นางสาวรัตติยา พุ่มศรี
ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า : กรณีการล่าสัตว์
อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา
18.
นางสาวณัฐณิชา ปาลวัฒน์
ปัญหาการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อออนไลน์
อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา
19.
นางสาวกรรณิการ์ เกตุรัตน
การฟ้องคดีหมิ่นประมาทเพื่อปิดปากการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ
อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา
20.
นางสาววรัญญา ธูปทอง
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินดิจิทัล
อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา
21.
นางสาวสาวิตรี วรสันต์
ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์
อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา
22
นางสาวรักษิณา สนุกพันธ์
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต
อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา
23.
นางสาวอุมาพร ขำทอง
การควบคุมสื่อโฆษณาที่ยั่วยุทางเพศ                                              
อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา
24.
นายกุลชาติ ดีชัย
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินในเกมส์ออนไลน์ของผู้เล่นเกมส์
อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา
25.
นางสาวสุธิตา แซ่โค้ว
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของเงินดิจิทัล
อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา
26.
นางสาวกุลทินี วิรุณพันธ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ไม่มีเจ้าของ
อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา
27.
นายคงศักดิ์ เพ็ชรโสม
การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ศึกษากรณีการบังคับคดีนอกเขตศาล
อาจารย์พงษ์ภัทร สนั่นศิลป์
28.
นายจตุพล ธรรมมิกะ
มาตรการคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญา
อาจารย์พงษ์ภัทร สนั่นศิลป์
29.
นายชนาธิป บัณฑิต
การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : กรณีศึกษาเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา
อาจารย์พงษ์ภัทร สนั่นศิลป์
30.
นางสาวธนัชพร สุขประสงค์
คดีผู้บริโภค : ศึกษากรณีคดีค้ำประกัน
อาจารย์พงษ์ภัทร สนั่นศิลป์
31.
นางสาวภัทธนัน วรสุทธิไพบูลย์
การคุ้มครองคนพิการในการประกอบวิชาชีพตามกฎหมายไทย
อาจารย์พงษ์ภัทร สนั่นศิลป์
32.
นายมณฑล ตันสดใสวัฒน์
การกระทำความผิดอาญาฐานฆ่าผู้อื่นของเด็กและเยาวชน
อาจารย์พงษ์ภัทร สนั่นศิลป์
33.
นางสาวมนฑกานติ กะยุตา
การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ศึกษากรณีลูกหนี้ตามคำพิพากษา
อาจารย์พงษ์ภัทร สนั่นศิลป์


แหล่งอ้างอิง : https://hs.ssru.ac.th/page/miniconference2st