หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin thai
2019-06-04 14:55:17

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่

ชื่อ – สกุล

ชื่อบทความ

อาจารย์ที่ปรึกษา

1.

นางกมลวรรณ อยู่วัฒนะ, นางสาวปรีดาภรณ์ แก้วด้วง, นางสาวพรศิริ ตู้พิจิตร

ญาติสืบสายโลหิตกับสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม
อาจารย์กมลวรรณ อยู่วัฒนะ
2.
นางสาวณัฎฐา โอภาสธนธร, นางสาวช่อเอื้อง วงษ์แก้ว, นางสาวกาญจนา พุทธโอวาท, นายสุรศักดิ์ มีบัว
การวิเคราะห์วันลาเพื่อคลอดบุตรของลูกจ้างหญิงมีครรภ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
อาจารย์สุรศักดิ์ มีบัว
3.
นางสาวสุจิตรา เปรมจิตต์, นางสาวนิรชา เมืองมา, นางสาวพรศิริ ตู้พิจิตร, นายสุรศักดิ์ มีบัว
วิเคราะห์อัตราโทษที่เหมาะสมของการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
อาจารย์สุรศักดิ์ มีบัว
4.
นางสาวสุธิดา สมัครราช, นางสาวชื่นชีวิน ยิ้มเฟือง
ผลกระทบต่อสังคม : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายค้ำประกันอันเดิมและกฎหมายค้ำ ประกันที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตราตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในมาตรา 681
อาจารย์ชื่นชีวิน
5.
นายอรรถพล ชมพัฒนา, นางสาวริทธิ์ษา เทพชมพู, นายณัชพล มะธิปิไข, นายพงศ์ภัทร สนั่นศิลป์
การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยไม่รู้สึกนึก
อาจารย์พงศ์ภัทร สนั่นศิลป์http://journalgrad.ssru.ac.th/index.php/8thconference/issue/view/71