ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

    1.1   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้ 

          เพื่อจัดการศึกษาให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัย เสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์แก่สังคมอย่างสูงสุดตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพนักกฎหมาย

    1.2 ความสำคัญ  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีความสำคัญดังนี้ 

           1.2.1  เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ที่มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม

           1.2.2  เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือ ปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของส่วนรวม  รวมทั้งตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพกฎหมาย

           1.2.3  เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

           1.2.4  เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

           1.2.5  เพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งวิชาความรู้ครอบคลุมในทุกด้าน  ทั้งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้เรียนในการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์

    1.3  วัตถุประสงค์  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์สำคัญที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี้  

           1.3.1  มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคติของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

           1.3.2  มีทักษะ ความรอบรู้ทางด้านวิชาการ  และมีนิติวิธีในการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

           1.3.3  มีทักษะในการแก้ไขปัญหาโดยการประยุกต์ใช้ความรู้เหตุผลและวิจารณญาณได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

           1.3.4  มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง  ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม

           1.3.5  มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม