อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์   ผศ.ดร.กมลวรรณ  อยู่วัฒนะ
    - หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  ประวัติการศึกษา
    - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
    - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โทร : 02-1601299
  e-mail : kamonwan.na @ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/kamonwan_na 

  ผศ.ไพบูลย์  ชูวัฒนกิจ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
    - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
    - เนติบัณฑิตไทย Thai Barrister at Law, The Thai Bar Under The Royal Patronage
    - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

  โทร : 02-160-1310
  e-mail : paiboon.ch@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/paiboon_ch

  ผศ.ภาวิตา  ค้าขาย
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  ประวัติการศึกษา
    - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ประกาศนียบัตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Baker&Mckenzie ประเทศไทย (2545)

  โทร : 02-160-1310
  e-mail : pawita.ka@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/pawita_ka

  อาจารย์ธิดา  นิติธรญาดา
    - หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  ประวัติการศึกษา
    - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

  โทร : 02-160-1299
  e-mail : Sarunporn.ni@ssru.ac.th , Sarunporn.ni@gmail.com , Niti_torn_d@hotmail.com
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/sarunporn_ni

 อาจารย์ธนวัฒ  พิสิฐจินดา
    
- อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  ประวัติการศึกษา
    
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมการศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
    - ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการและเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ  สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
    - วุฒิบัตรหลักสูตร "ทนายความผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (รุ่นที่ 5)" แห่งสภาทนายความ
    - วุฒิบัตรหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมเป็นที่ปรึกษากฏหมายภาษีมรดก (รุ่นที่ 1)" สถาบันวิจัยและพัฒนากฏหมาย สภาทนายความ
    - ประกาศนียบัตรโครงการอบรมกฏหมายการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  โทร : 
02-160-1310
  e-mail : 
tanawat.pi@ssru.ac.th
  Website : 
http://www.elfhs.ssru.ac.th/tanawat_pi

 อาจารย์ชื่นชีวิน  ยิ้มเฟื่อง
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ University of Sussex
    - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โทร : 02-160-1310
  e-mail : Chuencheewin.yi@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/chuencheewin_yi

 อาจารย์สุรศักดิ์  มีบัว
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  ประวัติการศึกษา
    - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2558
    - เนติบัณฑิตไทย สมัย 67 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2557
    - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความรุ่น 39 พ.ศ. 2555
    - นิศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2554

  โทร : 02-160-1310
  e-mail : surasak.me@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/surasak_me/