หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย

admin thai
2018-03-13 16:08:58

 

โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย

           เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) ให้นักศึกษาชั้นปีที่๓ เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในหัวข้อเรื่อง “การทำงานสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์” โดยได้รับเกียรติจากคุณ นพดล แดงแตง รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) ได้นำนักศึกษาเยี่ยมชม กระบวนการดำเนินงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ ของบริษัทในเครือมติชน ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทำงานในอนาคตต่อไป 

อ่านเพิ่มเติม....pdf